Rosmalen door P.Testas 1815

© 2010-2021 VanHeumen.info

Logo VanHeumen.info ADRESVERNIEUWING ROSMALEN 1954

In 1954 werd in  Rosmalen de huisnummering per wijk (de gemeente was toen ingedeeld in 7 wijken, A t/m G) vervangen door straatgewijze huisnummering. In het archief van de gemeente Rosmalen 1935-1970 berusten een tweetal lijsten waarin deze adresvernieuwing is vastgelegd*. De ene lijst is een verwijzing van wijkadres (“voorheen”) naar nieuw adres (“thans”) met bij elk adres de naam van

ADRESVERNIEUWING 1954

Adreslijsten Rosmalen 1954:

Adresvernieuwing op bewoner

Adresvernieuwing op wijkadres

de (hoofd)bewoner, de andere lijst verwijst van het huidig adres naar het wijkadres (“voorheen”) met ook bij elk adres de naam van de (hoofd)bewoner. Elke lijst bestaat weer uit vier gedeelten die qua opmaak (voor zover je daarvan kunt spreken bij typewerk) gedeeltelijk van elkaar verschillen. Ze zijn niet gedateerd maar zijn zeker niet op één moment ontstaan. Het feit dat enkele malen dezelfde bewoners op verschillende adressen in de lijsten voorkomen alsmede het feit dat soms op eenzelfde adres verschillende bewoners (opeenvolgende bewoners, zo blijkt uit de woningkaarten van Rosmalen) vermeld worden, wijst hierop.  Deze veranderingen betreffen verhuizingen van bewoners in de periode oktober 1954-januari 1956. In deze periode zijn ook in de lijsten enkele veranderingen in straatnamen vastgelegd:  Kerkstraat en Korte Kerkstraat werden Deken Fritsenstraat, Weteringstraat werd (bleef) Weteringstraat, Veedijk en Vinkel, en tenslotte Varkensstraat werd Stenenkamerstraat. Die laatste verandering kon de instemming wegdragen van tenminste één inwoner van de straat, die kennelijk de oude straatnaam (vanwege de associatie die het opriep?) niet kon waarderen. Maar dat terzijde.


In de jaren vijftig was van automatisering bij de gemeente nog geen sprake. De wijziging van adressen werd dan ook geleidelijk in de gemeenteadministratie doorgevoerd. Van enkele mij bekende persoonskaarten van Rosmalense inwoners weet ik dat vernieuwing van het adres in de loop van 1955 op de kaart werd aangetekend.  Ook de bewoners zelf hielden aanvankelijk nog vast aan de oude, vertrouwde wijknummering.


In het hierna volgende overzicht van adresvernieuwing zijn de twee lijsten in elkaar geschoven. Tegenstrijdigheden die ik hierbij tegenkwam, heb ik geprobeerd op te lossen door het raadplegen van de woningkaarten van de voormalige gemeente Rosmalen, die ook bij het Stadsarchief ’s-Hertogenbosch te raadplegen zijn. Kennelijke typefouten in de lijsten zijn verbeterd. Waar dezelfde bewoners op twee verschillende adressen genoemd worden, zijn ze twee keer in het hier gepubliceerde overzicht vermeld. Ingeval straatnamen zijn veranderd is dezelfde bewoner met het laatste nieuwe adres in het overzicht opgenomen.  Als op eenzelfde adres (dat van straatnaam en/of nummer is veranderd in de periode van samenstelling van de lijsten) twee verschillende (opeenvolgende) bewoners genoemd worden, zijn ze beiden met het laatste nieuwe adres vermeld.

Het is dienstig er op te wijzen dat het huidig adres in de lijsten en dus in dit overzicht  het toenmaals nieuwe adres was. Inmiddels kunnen adressen vervallen (door sloop) of alweer gewijzigd zijn. Men kan het beste de woningkaarten van Rosmalen, die lopen tot 1 oktober 1994, raadplegen. Hierop is per adres de eventuele wijzigingen in straatnaam en/of huisnummer vastgelegd.


 * Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, Archief gemeente Rosmalen 1935-1970, inv.nr. 2443